Schoolreglement

Artikel 1: Lidmaatschap:

  1. Een van de ouders/verzorgers van Poolse scholieren wordt lid van de Vereniging Poolse School Nijmegen – Arnhem (hierna weergegeven als: PSNA). Dientengevolge heeft het lid de rechten en plichten, die zijn opgenomen in dit reglement van de Vereniging, en verbindt zich ertoe deze na te leven.
  2. Personen, die geen kinderen op school hebben, kunnen ook lid zijn van de PSNA. De hoogte van de contributie kan zelf bepaald worden, maar niet minder bedragen dan €30,- per jaar.

Artikel 2: Een PSNA-leerling kan elk kind van 2,5 tot 14 jaar zijn, dat wil deelnemen aan lessen in het Pools.

Artikel 3: De PSNA-lessen duren van 10:45 uur tot 13:30 uur. De school sluit om 13:45 uur. Het schoolbestuur behoudt zich het recht voor de lesuren te wijzigen. Er zijn 20 lessen gepland voor het schooljaar. Het rooster wordt uiterlijk aan het begin van het schooljaar aan de ouders ter beschikking gesteld op de website van de school.

Artikel 4: De lessen vinden plaats in de door leerkrachten aangegeven lokalen. Het is verboden voor PSNA-leerlingen om andere lokalen of kamers te betreden, die niet door de PSNA worden gehuurd.

Artikel 5: Leerlingen mogen niet op school en op het terrein verblijven zonder toezicht van (hun eigen) ouders/verzorgers of een door de ouder/verzorger gemachtigde persoon. Indien het niet mogelijk is om op het schoolterrein te blijven, zijn ouders en/of verzorgers verplicht om tijdens de schooluren in de buurt van de school te blijven. Ouders en/of verzorgers dienen bereikbaar te zijn op het aan de PSNA doorgegeven telefoonnummer.

Artikel 6: Kinderen brengen hun pauzes buiten de klaslokalen door; op een aangewezen plaats onder de hoede van hun eigen ouders/verzorgers of voogden. De leerlingen mogen tijdens de pauzes niet in de klas blijven of zonder toezicht van hun ouders/verzorgers of voogd over het schoolterrein lopen. In het geval dat het verblijf van ouders/voogden op het schoolterrein onmogelijk is, blijven de kinderen onder de hoede van een leerkracht of een aangewezen voogd. Als een leerling een gevaar vormt voor de veiligheid van zichzelf en/of anderen en de orde verstoort, en een dergelijke situatie herhaalt zich ondanks herinnering aan en gesprekken met de ouders/verzorgers, kan het schoolbestuur besluiten om een ​​dergelijke leerling disciplinair van de PSNA te sturen en hem/haar van de schoollijst van de PSNA te verwijderen.

Artikel 7: Ouders/verzorgers (behalve leerkrachten en leden van het schoolbestuur) hebben dienst tijdens pauzes volgens een door de ouderraad opgesteld rooster; bij afwezigheid op de dienstdag is de ouder/verzorger verplicht voor vervanging door een andere ouder/verzorger te zorgen. Het bestuur van de PSNA behoudt zich het recht voor om de taak van de ouders/verzorgers tijdelijk op te schorten.

Artikel 8: De ouder/verzorger verricht minimaal 2 uur gemeenschapsdienst voor de PSNA gedurende een schooljaar.

Artikel 9: Ouders/verzorgers zijn verplicht de afwezigheid van een leerling bij de les telefonisch, per e-mail of sms/whatsapp te melden aan een van de leerkrachten uiterlijk op de dag van de lessen voor 10:00 uur ’s morgens. Ongeoorloofde/niet-gemelde afwezigheid van 3 opeenvolgende lessen is de basis voor verwijdering van de leerling van de schoollijst van de PSNA door het schoolbestuur.

Artikel 10: Ouders zijn verplicht de leerling op tijd naar school te brengen. Uitzonderingen moeten van tevoren worden afgesproken met degene die het onderwijs van de PSNA coördineert of met de desbetreffende leerkracht.

Artikel 11: Leerkrachten zijn tijdens de lessen alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen op het schoolterrein. Tijdens de pauzes staan ​​de leerlingen onder toezicht van hun ouders/verzorgers of aangewezen voogden/dienstdoende medewerkers en moeten zij hun instructies opvolgen en respecteren. Indien het niet mogelijk is om op het schoolterrein te blijven, zijn ouders/verzorgers en/of aangewezen voogd verplicht om tijdens de schooluren in de buurt van de school te blijven. Ouders en/of verzorgers dienen bereikbaar te zijn op het aan de PSNA doorgegeven telefoonnummer. Tijdens de lesuren, dat wil zeggen van 10:45 uur tot 13:30 uur, mogen leerlingen het schoolterrein niet alleen verlaten.

Artikel 12: Leerlingen mogen geen waardevolle spullen, zoals mobiele telefoons, tablets, enz., meenemen naar school. De PSNA is niet verantwoordelijk als deze beschadigd of zoek raken. Ook mogen leerlingen geen spullen mee naar school nemen, zoals een zakmes, messen of ander scherp gereedschap, waarmee ze zichzelf of anderen zouden kunnen verwonden.

Artikel 13: Schade veroorzaakt door een leerling aan of op het schoolterrein wordt financieel verhaald op de ouders/verzorgers van de desbetreffende leerling.

Artikel 14: Op het schoolterrein geldt een totaal rookverbod.

Artikel 15: Ouders en leerlingen mogen geen alcohol en illegale drugs mee naar school nemen en mogen ook niet onder hun invloed op het schoolterrein verblijven.

Artikel 16: Het bestuur van de PSNA is niet verantwoordelijk voor spullen, die op school zijn achtergelaten.

Artikel 17: Schoolgeld:

  • Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt €30,- voor het eerste kind en €5,- voor elk volgend kind, dat als leerling wordt aangemeld. Het inschrijfgeld moet binnen 7 dagen na inschrijving van de leerling(en) aan de PSNA betaald zijn. Het schoolgeld voor het lopende schooljaar bedraagt €135,- voor het eerste kind en €75,- voor elk volgend kind. De vergoeding kan in één termijn worden betaald vóór 1 oktober of in 2 termijnen van 50%, de eerste voor 1 oktober en de tweede voor 1 februari. Indien het kind tijdens het schooljaar wordt ingeschreven, dienen zowel het inschrijfgeld als het lesgeld binnen 7 dagen na inschrijving van het kind te zijn voldaan. Bij een eenmalige vooruitbetaling voor het hele jaar wordt het eerste kind €130,- en voor elk volgend kind €70,- in rekening gebracht.
  • Het schoolbestuur van de PSNA behoudt zich het recht voor om de hoogte van het schoolgeld te wijzigen. Een dergelijke verhoging, samen met de motivering, moet uiterlijk voor het einde van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de verhoging ingaat, aan de ouders/verzorgers worden meegedeeld. Over een verhoging van meer dan 15% moet door de Vereniging op de Algemene Vergadering worden gestemd met een gewone meerderheid van stemmen.
  • Betalingen dienen te geschieden op de rekening van de PSNA: SNS Bank NL41 SNSB 0902 7460 22 t.n.v. Vereniging Poolse School Nijmegen.
  • Het niet tijdig betalen (na een eenmalige aanmaning) kan aanleiding zijn om de leerling van de schoollijst van de PSNA te verwijderen.