Schoolreglement

Artikel 1: Lidmaatschap:

  1. Een van de ouders/verzorgers van Poolse scholieren wordt lid van de Vereniging Poolse School Nijmegen – Arnhem. Daarom heeft het de rechten en plichten, die zijn opgenomen in de verordeningen, en verbindt het zich ertoe deze na te leven.
  2. Personen, die op school geen kinderen hebben, kunnen ook lid zijn van PSNA. De contributie is optioneel, maar niet minder dan €30,- per jaar.

Artikel 2: Een leerling van de Poolse School Nijmegen-Arnhem kan elk kind van 2,5 tot 14 jaar zijn, dat wil deelnemen aan lessen in het Pools.

Artikel 3: Het schooljaar is gelijk aan het schooljaar in Nederland. De lessen worden gegeven van 10:45 uur tot 13:30 uur. De school sluit om 13:45 uur. De directie behoudt zich het recht voor om de lesuren te wijzigen.

Artikel 4: De lessen worden gegeven in de daarvoor bestemde gebouwen. Kinderen mogen geen andere lokalen betreden, die niet door de school worden gehuurd.

Artikel 5: Kinderen mogen niet op school en terrein blijven zonder de zorg van hun (eigen) ouders of verzorgers. Een ouder of voogd kan een andere ouder machtigen om bij diens afwezigheid voor het kind te zorgen.

Artikel 6: Kinderen brengen hun pauzes buiten de klas door; op een aangewezen plaats onder de hoede van hun eigen ouders of voogden. Leerlingn mogen tijdens pauzes niet in de klas blijven of zonder toezicht van een ouder of voogd over het schoolterrein lopen. Als een kind een bedreiging vormt voor de veiligheid van zichzelf en/of anderen en de orde verstoort en een dergelijke situatie zich herhaalt ondanks aanmaningen en discussies met de ouders, kan het bestuur besluiten om een dergelijke leerling disciplinair van school te sturen en hem/haar van de lijst te schrappen.

Artikel 7: Ouders (behalve leerkrachten en leden van het schoolbestuur) hebben dienst tijdens pauzes volgens: een rooster opgesteld door de ouderraad; bij afwezigheid op de dienstdag is de ouder verplicht voor vervanging door een andere ouder te zorgen.

Artikel 8: De ouder verricht minimaal 2 uur gemeenschapsdienst voor de school.

Artikel 9: Ouders zijn verplicht om afwezigheid van hun kind bij de les te melden via telefoon, e-mail of sms bij een van de leerkrachten. Ongeautoriseerde/niet-gemelde afwezigheid van 3 opeenvolgende klassen is de basis voor het verwijderen van de leerling van de schoollijst.

Artikel 10: Ouders zijn verplicht hun kinderen op tijd naar school te brengen. Uitzonderingen moeten van tevoren worden afgesproken met degene die het onderwijs van de school coördineert of met de desbetreffende docent(e).

Artikel 11: Docenten zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen buiten het schoolterrein en buiten de lesuren. Leerlingen mogen het schoolgebouw niet willekeurig verlaten tijdens de lesuren, d.w.z. tussen 10:45 en 13:30 uur.

Artikel 12: Leerlingen mogen geen waardevolle spullen mee naar school nemen, zoals mobiele telefoons of tablets, enz. De school is niet verantwoordelijk als deze beschadigd raken of zoek raken. Ook mogen leerlingen geen spullen meenemen naar school, zoals een zakmes, messen of ander scherp gereedschap waarmee zichzelf of anderen zou kunnen verwonden.

Artikel 13: Ouders of verzorgers worden in rekening gebracht voor alle schade, die de leerling aan of op het schoolterrein heeft veroorzaakt.

Artikel 14: Op het schoolterrein geldt een totaal rookverbod.

Artikel 15: Ouders en leerlingen mogen geen alcohol en illegale drugs mee naar school nemen en mogen ook niet onder hun invloed op het schoolterrein verblijven.

Artikel 16: Het bestuur is niet verantwoordelijk voor spullen, die op school zijn achtergelaten.

Artikel 17: Schoolgeld:

  • Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt €30,- voor het eerste kind en €5,- voor elk volgend kind. Het inschrijfgeld moet binnen 7 dagen na inschrijving van uw kind op school betaald zijn. Het schoolgeld voor het schooljaar 2021/2022 is €135,- voor het eerste kind en €75,- voor elk volgend kind. De vergoeding kan in één termijn worden betaald vóór 1 oktober of in 2 termijnen van 50%, de eerste voor 1 oktober en de tweede voor 1 februari. Indien het kind tijdens het schooljaar wordt ingeschreven, dienen zowel het inschrijfgeld als het lesgeld binnen 7 dagen na inschrijving van het kind te zijn voldaan. Bij een eenmalige vooruitbetaling voor het hele jaar wordt het eerste kind €130,- en voor elk volgend kind €70,- in rekening gebracht.
  • Het schoolbestuur kan het schoolgeld verhogen. Een dergelijke verhoging, samen met de motivering, moet uiterlijk voor het einde van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de verhoging ingaat, aan de ouders/verzorgers worden meegedeeld. Over een verhoging van meer dan 15% moet door de Vereniging op de Algemene Vergadering worden gestemd met een gewone meerderheid van stemmen.
  • Betalingen dienen te geschieden op de rekening van de school: SNS Bank NL41 SNSB 0902746022 t.n.v. Vereniging Poolse School Nijmegen.
  • Het niet op tijd betalen (na een eenmalige aanmaning) kan de basis zijn om de leerling van de schoollijst te verwijderen.