Regulamin Szkoły

Artykuł 1: Członkostwo:

  1. Jeden z rodziców/opiekunów uczniów szkoły polskiej zostaje jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Poolse School Nijmegen – Arnhem. W związku z tym posiada prawa i obowiązki zawarte w Regulaminie oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.
  2. Członkami PSNA mogą być również osoby nie posiadające dzieci w szkole. Opłata za członkostwo jest dowolna ale nie mniejsza niz €30,- za rok.

Artykuł 2: Uczniem Polskiej Szkoły w Nijmegen- Arnhem może być każde dziecko w wieku od 2,5 do 14 lat, które chce uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w języku polskim.

Artykuł 3: Rok szkolny pokrywa się z rokiem szkolnym w Holandii. Zajęcia trwają od godziny 10.45 do godziny 13.30. Szkoła jest zamykana o 13:45. Zarząd zastrzega możliwość zmiany godzin zajęć.

Artykuł 4: Lekcje odbywają się w wyznaczonych lokalach. Zabrania się dzieciom wchodzenia do innych, nie wynajmowanych przez szkołę pomieszczeń.

Artykuł 5: Dzieci nie mogą pozostawać w szkole i jej terenie bez opieki (własnych) rodziców bądź opiekunów. Rodzic lub opiekun może upoważnić innego rodzica do opieki na dzieckiem w razie jego/jej nieobecności.

Artykuł 6: Dzieci spędzają przerwy poza salami lekcyjnymi; w miejscu do tego wyznaczonym pod opieką własnych rodziców lub opiekunów. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach lub chodzić po terenie szkoły bez nadzoru rodzica lub opiekuna. Jeżeli dziecko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa siebie i/lub innych oraz zakłóca porządek i sytuacja taka powtarza sie mimo upomnień i rozmowy z rodzicami, zarząd może podjąć decyzje o dyscyplinarnym wydaleniu takiego ucznia ze szkoly i skreśleniu go z listy.

Artykuł 7: Rodzice (oprócz nauczycieli i członków Zarządu) pełnią dyżury na przerwach wg. grafiku przedstawionego przez radę rodziców; w razie nieobecności w dniu dyżuru rodzic jest zobowiązany do zorganizowania zastępstwa przez innego rodzica.

Artykuł 8: Rodzic zobowiązuje się do minimum 2 godzin prac społecznych na rzecz szkoły.

Artykuł 9: Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach telefonicznie, drogą mailową lub poprzez sms do jednego z nauczycieli. Nieusprawiedliwiona/Niezgloszona nieobecność na 3 kolejnych zajęciach jest podstawą do skreślenia ucznia z listy.

Artykuł 10: Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły. Wyjątki muszą być wcześniej uzgodnione z osobą koordynującą pracę dydaktyczną szkoły lub nauczycielem prowadzącym.

Artykuł 11: Nauczyciele nie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci poza lokalem szkolnym oraz poza czasem trwania lekcji. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 10.45 a 13.30.

Artykuł 12: Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe lub tablety, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.

Artykuł 13: Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole lub na jej terenie.

Artykuł 14: Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oprócz wyznaczonej palarni.

Artykuł 15: Rodzice i uczniowie nie mogą przynosić do szkoły alkoholu i niedozwolonych prawem używek, nie mogą również przebywać na terenie szkoły będąc pod ich wpływem.

Artykuł 16: Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szkole.

Artykuł 17: Opłaty za szkołę:

  • Jednorazowa opłata wpisowa wynosi €30,- za pierwsze dziecko oraz €5,- za każde następne. Wpisowe należy uiścić w ciągu 7 dni od zapisania dziecka do szkoły.Opłata za szkołę za rok szkolny 2021/2022 wynosi €135,- za pierwsze dziecko oraz €75,- za każde następne. Opłatę można uregulować jednorazowo do dnia 1 października lub w 2 ratach po 50%, pierwsza do dnia 1 października, druga do dnia 1 lutego. Jeśli dziecko zostanie zapisane w ciągu trwania roku szkolnego, to zarówno wpisowe jak i opłata za zajęcia, powinny być wykonane w przeciągu 7 dni od zapisania dziecka. Przy opłacie jednorazowej za cały rok z góry opłata za pierwsze dziecko wynosi 130 €, a za każde następne 70 €.
  • Zarząd szkoły może podnieść opłaty za szkołe. Podwyżka taka, wraz z uzasadnieniem, powinna zostać zakomunikowana rodzicom/opiekunom, najpóżniej przed końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, od którego podwyżka zaczyna obowiązywać. Podwyżka większa niż 15% musi zostać przegłosowana przez Stowarzyszenie na Walnym Zgromadzeniu, normalną większością głosów.
  • Opłaty należy dokonywać na konto szkoły: SNS Bank NL41 SNSB 0902746022 t.n.v. Vereniging Poolse School Nijmegen.
  • Nieuregulowanie płatności w terminie (po jednorazowym upomnieniu) może być podstawą do skreślenia ucznia z listy.