Regulamin Szkoły

Artykuł 1: Członkostwo:

  1. Jeden z rodziców/opiekunów uczniów szkoły polskiej zostaje jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Poolse School Nijmegen – Arnhem (dalej: PSNA). W związku z tym posiada prawa i obowiązki zawarte w (niniejszym) Regulaminie Stowarzyszenia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  2. Członkami PSNA mogą być również osoby nieposiadające dzieci w szkole. Opłata za członkostwo jest dowolna, ale nie mniejsza niż €30,- za rok.

Artykuł 2: Uczniem PSNA może być dziecko w wieku od 2,5 do 14 lat, które chce uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w języku polskim.

Artykuł 3: Zajęcia w PSNA trwają od godziny 10.45 do godziny 13.30. Szkoła jest zamykana o 13:45. Zarząd zastrzega możliwość zmiany godzin zajęć. W roku szkolnym przewidziane jest 20 zajęć. Harmonogram zajęć jest udostępniany rodzicom najpóźniej na początku roku szkolnego na stronie internetowej szkoły.

Artykuł 4: Lekcje odbywają się we wskazanych przez nauczycieli lokalach. Zabrania się dzieciom wchodzenia do innych, nie wynajmowanych przez szkołę pomieszczeń.

Artykuł 5: Dzieci nie mogą przebywać w szkole i na jej terenie bez opieki (własnych) rodziców bądź osoby upoważnionej do opieki przez rodzica. W wypadku, kiedy przebywanie na terenie szkoły jest niemożliwe, rodzice i/lub opiekunowie zobowiązani są do przebywania w pobliżu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Rodzice i / lub opiekunowie muszą być dostępni pod nr telefonu podanym do wiadomości szkoły.

Artykuł 6: Dzieci spędzają przerwy poza salami lekcyjnymi; w miejscu do tego wyznaczonym pod opieką własnych rodziców lub opiekunów. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach lub chodzić po terenie szkoły bez nadzoru rodzica lub opiekuna. W wypadku, kiedy przebywanie rodziców / opiekunów na terenie szkoły jest niemożliwe, dzieci pozostają pod opieka nauczyciela lub wyznaczonego opiekuna. Jeżeli dziecko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa siebie i/lub innych oraz zakłóca porządek i sytuacja taka powtarza się mimo upomnień i rozmowy z rodzicami, zarząd może podjąć decyzje o dyscyplinarnym wydaleniu takiego ucznia ze szkoły i skreśleniu go z listy.

Artykuł 7: Rodzice (oprócz nauczycieli i członków Zarządu) pełnią dyżury na przerwach wg. grafiku przedstawionego przez radę rodziców; w razie nieobecności w dniu dyżuru rodzic jest zobowiązany do zorganizowania zastępstwa przez innego rodzica. Zarząd PSNA zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dyżurów rodziców.

Artykuł 8: Rodzic zobowiązuje się do minimum 2 godzin prac społecznych na rzecz szkoły w ciągu trwania roku szkolnego.

Artykuł 9: Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach telefonicznie, drogą mailową lub poprzez sms / whatsapp do jednego z nauczycieli najpóźniej w dniu zajęć do godz. 10:00. Nieusprawiedliwiona/Niezgłoszona nieobecność na 3 kolejnych zajęciach jest podstawą do skreślenia ucznia z listy.

Artykuł 10: Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły. Wyjątki muszą być wcześniej uzgodnione z osobą koordynującą pracę dydaktyczną szkoły lub nauczycielem prowadzącym.

Artykuł 11: Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie na terenie szkoły podczas trwania lekcji. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem rodziców lub wyznaczonych opiekunów / dyżurnych i muszą stosować się do ich zaleceń oraz odnosić się do nich z szacunkiem. W wypadku, kiedy przebywanie na terenie szkoły jest niemożliwe, rodzice i/lub opiekunowie zobowiązani są do przebywania w pobliżu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Rodzice i / lub opiekunowie muszą być dostępni pod nr telefonu podanym do wiadomości szkoły. Uczniów obowiązuje zakaz samodzielnego opuszczania terenu szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia tzn. od 10:45 do 13:30.

Artykuł 12: Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe lub tablety, itp. PSNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.

Artykuł 13: Rodzice lub opiekunowie będą obciążeni wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole lub na jej terenie.

Artykuł 14: Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Artykuł 15: Rodzice i uczniowie nie mogą przynosić do szkoły alkoholu i niedozwolonych prawem używek, nie mogą również przebywać na terenie szkoły będąc pod ich wpływem.

Artykuł 16: PSNA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szkole.

Artykuł 17: Opłaty za szkołę:

  • Jednorazowa opłata wpisowa wynosi €30,- za pierwsze dziecko oraz €5,- za każde następne. Wpisowe należy uiścić w ciągu 7 dni od zapisania dziecka do szkoły. Opłata za szkołę za rok szkolny bieżący wynosi €135,- za pierwsze dziecko oraz €75,- za każde następne. Opłatę można uregulować jednorazowo do dnia 1 października lub w 2 ratach po 50%, pierwsza do dnia 1 października, druga do dnia 1 lutego. Jeśli dziecko zostanie zapisane w ciągu trwania roku szkolnego, to zarówno wpisowe jak i opłata za zajęcia, powinny być wykonane w przeciągu 7 dni od zapisania dziecka. Jeżeli opłata zostaje uiszczona jednorazowo do dnia 1-go października, wysokość opłaty za pierwsze dziecko wynosi €130,- a za każde następne €70,-.
  • PSNA zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za szkole. Zmiana taka, wraz z uzasadnieniem, zostanie zakomunikowana rodzicom najpóźniej przed końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, od którego zmiana zaczyna obowiązywać. Podwyżka większa niż 15% musi zostać przegłosowana przez Stowarzyszenie na Walnym Zgromadzeniu, normalną większością głosów.
  • Opłaty należy dokonywać na konto szkoły: SNS Bank NL41 SNSB 0902 7460 22 t.n.v. Vereniging Poolse School Nijmegen.
  • Nieuregulowanie płatności w terminie (po jednorazowym upomnieniu) może być podstawą do skreślenia ucznia z listy.