Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno! | Dag winter! Welkom lente!

W polskiej szkole witaliśmy wiosnę i żegnaliśmy się z zimą już kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem wiosny 21 marca. Wszystkie dzieci udały się na spacer szukać pierwszych zwiastunów wiosny. Pogoda była w ten dzień naprawdę wiosenna.

Kolejnym krokiem było przygotowanie i topienie kukły Marzanny. W tym roku były aż trzy Marzanny wykonane przez różne grupy dzieci. Marzanny były dumnie wyrzucone i wykąpane w pobliskim strumykach w Wageningen. Żegnaj pani Zimo!

Niektóre dzieci bawiły się w ogrodników i zabrały doniczki z nasionkami warzyw do domu. Trochę wiosny dla rodziców ze szkoły do domu.


Op de Poolse school verwelkomden we de lente en namen we al afscheid van de winter een paar dagen voor de officiële start van de lente op 21 maart. Alle kinderen gingen wandelen op zoek naar de eerste lentevoorbode. Het was een echte lente weer op die dag.

De volgende stap was het voorbereiden van pop van Marzanna. Dit jaar waren er maar liefst drie Marzanna poppen gemaakt door verschillende groepen kinderen. Marzanna’s werden trots weggegooid en gebaad in de nabijgelegen vijvers in Wageningen. Dag, mevrouw Winter!

Sommige kinderen tuinierden en namen potjes groentezaden mee naar huis. Een beetje lente voor ouders van school naar thuis.