Konkurs plastyczny na najpiekniejszą kartkę bożonarodzeniową

Konkurs Karta Swiateczna 2021

Regulamin Konkursu na kartkę świąteczną bożonarodzeniową:

 1. Organizatorem konkursu jest Polska Szkoła Nijmegen – Arnhem
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Polskich Szkół w Holandii w wieku od 3 do 14 lat.
 3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w kategorii indywidualnej przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w maksymalnym formacie A4.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu indywidualnie jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 5. Prace indywidualne oceniane będą w przedziałach wiekowych: 3-4, 5-6, 7-9, 10-11, 12-14. Liczy się rzeczywisty wiek dziecka – ukończone lata w momencie przeprowadzania konkursu.
 6. Do każdej pracy należy wypełnić formularz konkursowy- metryczkę pracy wraz z danymi dziecka oraz zgodą rodziców (załącznik numer 1 do regulaminu). Metryczki prac należy dołączyć do przesyłki prac konkursowych, ale nie łączyć ich bezpośrednio z pracami. Metryczki są przeznaczone dla organizatorów konkursu i jury nie otrzymuje do nich wglądu przed wyłonieniem zwycięskich prac.
 7. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 5 grudnia (wcześniej było 28 listopada) 2021 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 8. Prace indywidualne należy wysłać na następujący adres:
  Polska Szkoła Nijmegen – Arnhem
  Nijenkamp 141
  6651 HJ Druten
 9. Jury wyłoni zwycięskie prace w danej kategorii do dnia 12-go grudnia 2021 roku włącznie. Prace są oceniane na podstawie następujących kryteriów: zgodność z tematem, kreatywność, walory artystyczne i plastyczne, estetyczność, staranność wykonania. Na ocenę nie ma wpływu: wiek w danej kategorii, ilość prac nadesłanych ze szkoły.
 10. Jurorzy są wybierani przez szkołę. Jurorami w konkursie nie mogą być osoby, których rodziny biorą udział w konkursie. Liczba jurorów – minimum 3, maximum 5 osób. Każdy juror indywidualnie ocenia i punktuje prace w każdej kategorii osobno. Punktacja jest podsumowywana, żeby wyłonić zwycięzców w każdej kategorii. Werdykt jurorów jest niepodważalny.
 11. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatorów konkursu, profilu na Facebook’u, a także rozesłane mailem do szkół polskich uczestniczących w konkursie w dniu 13 grudnia 2021.
 12. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe drogą pocztową. Nagrody i dyplomy otrzymają jedynie autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac. Organizatorzy nie przewidują dyplomów za sam udział w konkursie.
 13. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatora www.nijmegen.polskaszkola.nl oraz stronie PSNA na Facebook.
 14. Uczestnicy ani Szkoły nie mogą publikować w mediach zdjęć prac zgłoszonych na konkurs przed rozstrzygnięciem konkursu.
 15. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Pobierz regulamin i formularz