Regulamin

Artykuł 1 Członkostwo:

a. Rodzice/opiekunowe uczniów szkoły polskiej zostają jednocześnie członkami Stowarzyszenia ‘Poolse School Nijmegen – Arnhem’. W związku z tym posiadają prawa i obowiązki zawarte w Regulaminie oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.

b. Członkami PSNA moga byc rowniez osoby nie posiadajace dzieci w szkole. Opłata za członkostwo jest dowolna ale nie mniejsza niz €30,- za rok.

Artykuł 2 Uczniem Polskiej Szkoły w Nijmegen – Arnhem może być każde dziecko w wieku od 2.5 do 12, które chce uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w języku polskim.

Artykuł 3: Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu. Zajęcia trwają od godziny 10:45 do godziny 13:30. Szkoła jest zamykana o 14:00.

Artykuł 4: Lekcje odbywają się w wyznaczonych lokalach. Zabrania się dzieciom wchodzenia do innych, nie wynajmowanych przez szkołę pomieszczeń.

Artykuł 5: Dzieci nie mogą pozostawać w szkole bez opieki (własnych) rodziców. Rodzic moze upoważnić innego rodzica do opieki na dzieckiem w razie jego/jej nieobecności (pisemnie).

Artykuł 6: Dzieci spędzają przerwy w sali/kawiarni na dole pod opieką własnych rodziców lub w miejscach wyznaczonych przez nauczycieli pod opieką nauczyciela (np. w sali z zabawkami). Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela lub chodzić po terenie szkoły bez nadzoru rodzica lub nauczyciela.

Artykuł 7: Rodzice moga być poproszeni o pełnienia dyżurów na przerwach. Nauczyciele lub przestawiciel zarządu indywidualnie poprosi danych rodzicow o dyżur.

Artykuł 8: Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach telefonicznie, drogą mailową lub poprzez sms do osoby koordynującej pracę dydaktyczną szkoły lub jednego z nauczycieli.

Artykuł 9:. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły. Wyjątki muszą być wcześniej uzgodnione z osobą koordynującą pracę dydaktyczną szkoły lub nauczycielem prowadzącym.

Artykuł 10: Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci poza lokalem szkolnym oraz poza czasem lekcji. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 10:45 a 13:30.

Artykuł 11: Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe lub tablety, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.

Artykuł 12: Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

Artykuł 13: Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oprócz wyznaczonej palarni.

Artykuł 14: Rodzice i uczniowie nie mogą przynosić do szkoły alkoholu i niedozwolonych prawem używek, nie mogą również przebywać na terenie szkoły będąc pod ich wpływem.

Artykuł 15: Opłaty za szkołę:

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi €30,- za pierwsze dziecko oraz €5,- za każde następne

opłata za szkołę za rok €120,- za pierwsze dziecko oraz €60,- za każde następne. Opłatę mozna uregulować jednorazowo do dnia 1 października lub w 2 ratach po 50%, pierwsza do dnia 1 października, druga do dnia 1 lutego. Dziecko może wziąć udział w 1 bezpłatnych zajęciach próbnych.

Opłaty należy dokonywać na konto szkoły:NL41 SNSB 0902746022 t.n.v Vereniging Poolse School Nijmegen.